REGULAMIN sklepu internetowego SHEMECK

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

3. PŁATNOŚCI

4. DOSTAWA

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shemeck.pl prowadzony jest przez firmę:

SHEMECK Przemysław Oleszczak,ul. Paderewskiego 3/23, 04-450 Warszawa, tel. (22) 24 42 392, fax. (22) 24 42 971, adres poczty elektronicznej email. shemeck@shemeck.pl, NIP: 821-223-91-87, REGON: 142742349.

1.2 Dane kontaktowe:

a) Adres pocztowy: SHEMECK Przemysław Oleszczak Ul. Czerwonych Beretów 14 00-910 Warszawa

b) Adres poczty elektronicznej: shemeck@shemeck.pl c) Numer telefonu do biura +48 22 24 42 392, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

1.3 Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a) Shemeck – SHEMECK Przemysław Oleszczak z siedzibą na ulicy Paderewskiego 3/23, 04-450 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 8212239187, numer Regon: 142742349

b) Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Shemeck dostępny na stronie internetowej pod adresem www.shemeck.pl/produkty

c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Shemeck niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

e) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Shemeck skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

f) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Shemeck przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

1.4 Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

1.5 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.shemeck.pl

2.3 Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Klienta) wynosi: 1-2 dni roboczych. Zamówienia na produkty dostępne w magazynie realizowane, wysyłane są do godziny 15 dnia roboczego.

2.4 Zamówienia realizowane są w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8-16.

§3. PŁATNOŚCI

3.1 Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla wiadomości kupującego podajemy również cenę netto.

3.2 Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w formie paragonu lub faktury VAT.

3.3 Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

3.5 Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

3.6 Dostępne metody płatności to przelew bankowy (faktura proforma), przelew bankowy odroczony oraz płatność on-line (przelewy24).

3.7 Ze względu na charakter magazynu płatność "za pobraniem" musi być wcześniej ustalona z działem sprzedaży.

§4. DOSTAWA

4.1 Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

4.2 Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

4.3 Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4.4 Zakupy na kwotę 400 pln netto oraz wyższą zwolnione są z opłat dostawy.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

5.2 Kupującemu, który nie jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

5.3 Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5.4 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

5.5 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres shemeck@shemeck.pl lub telefonicznie (zakładka kontakt) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5.6 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (Formularz).

5.7 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.8 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszt dostawy produktu nie podlega zwrotowi.

5.9 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.10 Podstawą do zwrotu należności jest odesłanie/zwrot nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu. W innym przypadku strony umowy ustalają indywidualnie, kwotę zwrotu za oddany sprzęt.

§6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

6.1    Przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest firma SHEMECK Przemysław Oleszczak.

6.2    Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i oznacza zgodę na świadczenie usługi. Dane Użytkowników i ich Wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.3    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

7.3 Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011.